Na osnovu  Zakona o obligacionim odnosima,  ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93, "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja i "Sl. glasnik RS", br. 18/2020),  Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) dana  01.07.2020. godine od strane Tehnika hidraulike d.o.o utvrđuju se

***OPŠTI USLOVI POSLOVANJA***

UVODNE ODREDBE

Ovi Uslovi poslovanja primenjuju se u odnosima Tehnika hidraulikesa kupcima i korisnicima usluga.

Ovim Uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i obaveze Tehnika hidraulikei kupaca odnosno korisnika usluga a u vezi sa kupovinom proizvoda od Tehnika hidraulike i korišćenjem usluga Tehnika hidraulike .

Primenia opštih uslova poslovanja obezbeđuje se:

  • Zaključivanjem ugovora u propisanoj formi između Tehnika hidraulikei kupca/korisnika usluga
  • Bilo kog drugog oblika poslovne saradnje sa Tehnika hidraulikenastale u skladu sa važećim propisima a bez zaključivanja ugovora u propisanoj formi

U slučaju kolizije odredbi zaključenog pojedinačnog ugovora o konkretnoj
kupoprodaji ili usluzi i ovih Opštih uslova poslovanja, primarno se primenjuju
odredbe pojedinačnog ugovora, zatim odredbe ovih Opštih uslova
poslovanja, osim ako samim pojedinačnim ugovorom o konkretnoj kupoprodaj i/ili usluzi nije određen dugačiji redosled prvenstva.

Uslovi poslovanja biće istaknuti na oglasnoj tabli Tehnika hidraulike kao i web www.tehnikahidraulike.com  stranici najkasnije 15 (petnaest) dana  pre početka njihove primene.

KOMUNIKACIJA ELEKTRONSKIM PUTEM

Prihvatanjem ovih uslova poslovanja saglasni ste da sa Tehnika hidraulikom komunicirate i elektronskim putem. Pod elektronskom komunikacijom smatra se slanje e-mail poruke ili poseta sajta www.tehnikahidraulike.com.  Obaveštenja od strane Tehnika hidraulike klijenti mogu dobiti putem elektronske pošte ili objavljivanjem istih na sajtu www.tehnikahidraulike.com .

Kada posetite  naš sajt www.tehnikahidraulike.com ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova poslovanja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Tehnika hidraulike d.o.o.  se obavezuje  da će čuvati privatnost svih kupaca i korisnika usluga. Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci o kupcima/ korisnicima usluga i podaci neophodni za poslovanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Klijenti/korisnici usluga imaju mogućnost izbora u vidu odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima usuga se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni  za obavljanje radnih zadataka i pružanja kvalitetne usluge. Svi zaposleni u kompaniji Tehnika hidraulike d.o.o.  uključujuči i poslovne partnere, odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na sajtu www.tehnikahidraulike.com kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo  Tehnika hidraulike d.o.o. ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti  kompanije Tehnika hidraulike . Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na  www.tehnikahidraulike.com smatrate da je Vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima. Ime, termin, logo, znak Tehnika hidraulikei odgovarajući grafički prikaz/rešenje su zaštitni znaci kompanije Tehnika hidraulike i podležu odredbama propisa koji regulišu i štite intelektualnu svojinu.

Izjava o zaštiti privatnostiu ime preduzeća Tehnika hidraulike d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u preduzeću Tehnika hidraulike d.o.o.  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI PRODAVCA/PRUŽAOCA USLUGA

Prodavac/pružalac usluga ne snosi odgovornost za neispunjenje ugovora i propuštanje rokova zbog neispunjenja ugovorne obaveze od strane domaćih i stranih dobavljača.

Prodavac/pružalac usluga ne snosi odgovornost za neispunjenje ugovora i propuštanje rokova zbog propuštanja državnih organa, agencija i trećih lica da u razumnom roku izvrše svoje obaveze i poslove od kojih zavisi ispunjenje ugovora.

Prodavac/pružalac usluga ne snosi odgovornost za propuštanje rokova koji se odnose ali nisu ograničeni na izdavanje sertifikata, atesta, rešenja, potvrda i druge dokumentacije neophodne za finalizaciju usluge i realizaciju ugovora. 

DEJSTVO RASKIDA UGOVORA

Raskidom ugovora ugovorne strane su oslobođene svojih obaveza izuzev obaveze za naknadu eventualne štete.

U slučaju raskida ugovora od strane kupca pre isteka roka, kupac je obavezan da Tehnika hidraulike d.o.o. nadoknadi troškove koje je imala za svrhu realizacije ugovora. 

DEJSTVO PONUDE

Ponuda se odnosi isključivo na radove koji su obuhvaćeni samom ponudom. Ukoliko se pri defektaži ustanove eventualna mehanička oštećenja i drugi nedostaci i ukoliko dodatni radovi budu bili neophodni, klijent će o tome biti obavešten.

Dalje aktivnosti i eventualni dodatni radovi će biti predočeni i usaglašeni sa klijentom za koje radove će se izdati nova Ponuda.

SAOBRAZNOST

Svi tehnički podaci, dimenzije, crteži, težine i ostale karakteristike koje su navedeni u ponudama, trailerwin crtežu, brošurama i ostalim dokumentima dobijenih od strane preduzeća Tehnika hidraulike d.o.o.  moraju se smatrati indikativnim, jer mogu biti podložni izmenama i dopunama od strane ino partnera kao i kompanije Tehnika hidraulike d.o.o. i kao takvi se mogu menjati u svakom trenutku, čak i nakon potvrđene porudzbine i sklopljenog ugovora, bez potrebe da preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o. dostavi kupcu bilo kakvo pisano obaveštenje o ovim izmenama. Kupac ne može da zahteva raskid ugovora kada je nesaobraznost neznatna. 

TRANSPORT

Tehnika hidrauliked.o.o  ne odgovara za oštećenje ili gubitak proizvoda i delova ako su isti prouzrokovani radnjom lica koje je Tehnika hidrauliked.o.o ovlastilo za prevoz, svojstvima pošiljke ili stranim uzrocima koji se nisu mogli predvideti ili otkloniti.

Na izričit pismeni zahtev kupca preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o. može da izvrši osiguranje samog proizvoda i delova prilikom transporta.

Od trenutka isporuke proizvoda i delova, kupac je obavezan da ima barem osnovno osiguranje predviđeno važećim Zakonima i propisima. Tehnika hidrauliked.o.o. smatra se oslobođenim od bilo kakve štete nastale prilikom nesavesnog rukovanja, održavanja i korišćenja proizvoda i delova.  

ISPORUKA

U nedostatku sporazuma kojim bi drugačije bilo utvrđeno, smatraće se da su proizvodi i delovi  isporučeni onog dana kada je kupac obavešten da su isti spremni i dostupni u kompaniji Tehnika hidraulike d.o.o. Od tog dana rizici u vezi sa proizvodom prenose se na kupca koji je odgovoran za skladištenje, čuvanje, održavanje kao i sve ostale radnje koje mogu da utiču na kvalitet prouzvoda. Uslovi isporuke smatraće se indikativnim i ne obavezujućim. Preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost vezano za kašnjenje prilikom isporuke proizvoda i delova, nastale usled kašnjenja ino ili domaćih dobavljača nastali usred više sile, nepredvidiljivh okolnosti ili kao posledica rada javnih organa i trećih lica. 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA OD POVREDE NA RADU

Poslodavac neće odgovarati za povredu Zaposlenog na radu ukoiko je povreda nastala zbog neuobičajenih i nepredvidivih okolnosti koje su izvan kontrole Poslodavca.

Poslodavac takođe neće odgovarati ako je povreda na radu nastala zbog izuzetnih događaja čije se posledice uprkos svim nastojanjima nisu mogle izbeći kao što su zemljotres, poplave i druge prirodne nepogode.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA ŠTETU OD OPASNE STVARI

Poslodavac se oslobađa od odgovornosti za štetu od opasne stvari u slučaju kada je šteta nastala isključivo kao posledica radnje Zaposlenog koju Poslodavac nije mogao da predvidi i čije posledice nije mogao da izbegne. Poslodavac se oslobađa odgovornosti u slučaju da zaposleni povredi procedure rada kod poslodavca, odnosno kada se ne pridržava pravila na radu.

UPOZNAVANJE SA BEZBEDNOSNIM ISNTRUKCIJAMA ZA POSETIOCE

Preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o.  pridaje  veliki značaj bezbednosti naših posetilaca i zaposlenih. Posetioci koji ulaze i obilaze radne prostorije čine to na sopstvenu odgovornost. Posetioci su lično odgovorni za troškove eventualne štete na imovini ili povrede lica izazvanih od strane samih posetilaca. Molimo Vas da detaljno pročitate bezbednosne informacije i da poštujete bezbednosne instrukcije. Obaveza svakog posetioca je upoznavanje sa bezbednosnim instrukcijama za posetioce koja se nalaze istaknuta na oglasnoj tabli. Preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o. se ne može smatrati odgovornim za nastanak eventualne povrede ukoliko se posetilac nije pridržavao navedenih uputstva. 

NAPOMENA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

Kupac potvrđuje da je o tome obavešten unapred i da izrečito pristaje,izjavljuje i ovlašćuje za sledeće:

  • Da će svi pruženi podaci, čak i usmeno biti obrađeni od strane preduzeća Tehnika hidraulike d.o.o , naše It službe, marketing službe i ostalih zaposlenih ;
  • Da se gore navedenim podaci mogu preneti preduzećima i organizacijima čije je angažovanje neophodno u samom procesu nabavke, izrade, prevoza,registracije,isporuke i ostalih radnji sa ciljem isporuke odgovarajućeg proizvoda i/ili dela 

Sav sadržaj na sajtu www.tehnikahidraulike.com je samo informativnog karaktera. Ovaj sajt ne treba koristiti ili se na njega osloniti kao na zamenu za informacije koje su vam dostupne kod ovlašćenih zastupnika i servisera zaposlenih u preduzeću Tehnika hidraulike d.o.o. Informacije na ovom sajtu ne potpadaju pod zakonsku obavezu za objavljivanje i ne sadrže ponudu za prodaju. 

INFORMACIJE O PROIZVODIMA

Iako mi kao preduzeće ulažemo velike napore kako bi sve informacije na ovom sajtu bile ispravne, tačnost se ne može garantovati i preduzeće Tehnika hidraulike d.o.o. ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije na ovom sajtu. Ovaj sajt i sve informacije i materijali sadržani ovde su „onakvi kakvi jesu“ bez garancija bilo koje vrste.

Tehnika hidraulike d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vreme i bez najave menja podatke o modelima, opremi, specifikacijama i dostupnosti.